• 3.jpg
 • 7.jpg
 • 20.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 19.jpg
 • 4a.jpg
 • 11.jpg
 • 6.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 21.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 17.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 16.jpg
 • 15.jpg
 • 5.jpg
 • 2a.jpg
 • 4.jpg
 • 9.jpg

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI. POTRZEBNI""

Email Drukuj PDF

 

„SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI”„Budowanie aktywno艣ci spo艂eczno-edukacyjnej osób starszychby艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiego - cz艂onków 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego”.

Zadanie realizowane dzi臋ki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie dzia艂alno艣ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie wspó艂pracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami okre艣lone w Programie „Warszawa Przyjazna Seniorom” na lata 2013-2020, przyj臋tego uchwa艂膮 Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

 

Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa. Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa.

 

Dzia艂ania w projekcie polega艂y na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zaj臋膰 ergoterapii (zaj臋cia terapii zaj臋ciowej z wykorzystaniem technik manualnych i plastycznych oraz terapii ruchowejsensorycznej) w okresie 3 miesi臋cy dla 20 seniorów w wieku 75+ - cz艂onków 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋g Warszawski oraz 20 uczniów w wieku szkolnym w ramach integracji mi臋dzypokoleniowej z wykorzystaniem wiedzy, do艣wiadczenia, wspomnie艅 by艂ych 偶o艂nierzy AK. Zadanie za g艂ówny cel postawi艂o:

 1. podniesienie aktywno艣ci psycho-fizycznej i spo艂eczno-edukacyjnej osób starszych (by艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiegocz艂onków 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋g Warszawski) w celu podwy偶szenia jako艣ci ich 偶ycia
 2. rozwój poprzez sztuk臋, animacj臋, podstawy terapii ruchowej jako sposób na sp臋dzanie czasu, ale przede wszystkim przywracanie lub utrzymanie sprawno艣ci ruchowej i mentalnej.

 

Zadanie by艂o realizowane w ramach konkursu ofert na realizacj臋 zadania w obszarze dzia艂alno艣ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. W ramach dzia艂alno艣ci statutowej organizacji dzia艂anie to wchodzi w zakres dzia艂ania po偶ytku publicznego jakim jest poprawa warunków 偶ycia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepe艂nosprawnych, samotnych i ich rodzin.

Zadanie mia艂o na celu:

aktywizacj臋 psycho-spo艂eczn膮, zapobieganie samotno艣ci i wykluczeniu osób starszychby艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiego - wskutek niemo偶no艣ci opuszczania przez nich miejsca zamieszkania wynikaj膮cego z wieku, choroby, ogranicze艅 ruchowych lub braku opiekuna wspomagaj膮cego ich mo偶liwo艣膰 poruszania si臋 i spotykania z innymi lud藕mi (np. praca cz艂onków rodziny uniemo偶liwiaj膮c膮 sta艂a opiek臋).

 

Projekt sta艂 si臋 szans膮 na  wyci膮gni臋cia osób starszych z domu, dzi臋ki czemu nie byli skazywani na samotno艣膰, ale mobilizowani do wspólnej aktywno艣ci spo艂ecznej i fizycznej.

Dla wielu z nich by艂a to szansa na podniesienie jako艣ci 偶ycia: poprzez

 1. zapewnienie w projekcie ciep艂ego posi艂ku w trakcie 4 dni spotka艅 warsztatowych
 2. podniesienie sprawno艣ci fizycznej (zaj臋cia kinezyterapii dostosowane do potrzeb osób starszych z wykorzystaniem choreoterapii),
 3. podniesienie  sprawno艣ci mentalnej i spo艂ecznej (zaj臋cia ogólnorozwojowe i spotkania z ciekawymi lud藕mi)
 4. rozwi膮zywanie dora藕nych problemów psychofizycznych zwi膮zanych np. ze starzeniem si臋, samotno艣ci膮 lub post臋puj膮cymi dysfunkcjami psycho-fizycznymi (psycholog).

 

Warsztaty odbywa艂y si臋 przy wsparciu naszych wolontariuszy oraz m艂odzie偶y ze szko艂y specjalnej przy ul. Bartniczej, która pracowa艂a w projekcie w ramach wolontariatu mi臋dzypokoleniowego.

W projekcie wzi臋艂o udzia艂 60 osób (planowano 40) w tym:

 • 40 by艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiego w wieku 75+ zamieszka艂ych na terenie m.st. Warszawy,
 • 20 osób m艂odych w wieku szkolnym i gimnazjalnym (integracja mi臋dzypokoleniowa) oraz 8 pensjonariuszy placówek opieku艅czych Fundacji (integracja wewn膮trzpokoleniowa).

Sposób organizacji warsztatów:

 • 1 grupa po 20 osób (przy obecno艣ci minimum 80% grupy – 16 osób – bior膮c pod uwag臋 stan zdrowia i ogólne samopoczucie umo偶liwiaj膮ce wzi臋cie udzia艂 w projekcie) dla ergoterapii,
 • 2 grupy x 10 osób – dla zaj臋膰 ogólnorozwojowych z elementami kinezyterapii i choreoterapii.
 • 3 grupa – ruchoma – 30 osób uczestnicz膮cych w zaj臋ciach integracyjnych (spotkania kulturalno-edukacyjne) realizowane w Fundacji (wyst臋py artystyczne, spotkania z ciekawymi lud藕mi).

 

Wielko艣膰 grupy by艂a podyktowana wzgl臋dami edukacyjnymi i realnym efektem terapeutycznym jaki chcieli艣my  osi膮gn膮膰. Poniewa偶 w wi臋kszo艣ci przypadków beneficjenci by艂y to osoby z ró偶nymi formami dysfunkcji psycho-fizycznych (poruszanie si臋 o kulach, wózki inwalidzkie, ograniczenia umys艂owe spowodowane chorobami psychosomatycznymi), niezb臋dne by艂o takie ograniczenie grupy, aby trener przy wsparciu wolontariuszy móg艂 realnie pracowa膰 z ka偶dym uczestnikiem – kontroluj膮c jako艣 wykonanej pracy i post臋py. Realny poziom uczestnictwa w grupie wynosi艂 od 20 do 22 osób. Zadanie zak艂ada艂o uczestnictwo na minimum 80% poziomie aktywnej obecno艣ci (16 osób) osób w wieku emerytalnym zarówno kobiet jak i m臋偶czyzn o zbli偶onym stopniu schorze艅 ogólnych. Transport na zaj臋cia zapewni艂a Fundacja (mini autobus na 21 osób) + minibusy do przewozu wózków inwalidzkich.

Zaj臋cia ergoterapii

w ramach warsztatów edukacyjno-artystycznych by艂y realizowane w trybie 3/4 godzinnym 3 x w tygodniu = 24 godziny miesi臋cznie, 72 godziny w projekcie. Wynika艂o to z mo偶liwo艣ci percepcyjnych i uzyskania oczekiwanego stopnia skupienia u pensjonariuszy.

Zaj臋cia ogólnorozwojowe

z elementami kinezyterapii prowadzone by艂y 2 x w tygodniu przez 2 godziny = 16 godzin miesi臋cznie, 48 godzin w projekcie.

 

W projekcie zrealizowali艣my: 195 godzin wsparcia (ergoterapia, kinezyterapia, wsparcie psychologa, spotkania z ciekawymi lud藕mi o charakterze otwartym – integracja wewn膮trzpokoleniowa, spotkania mi臋dzypokoleniowe z udzia艂em m艂odzie偶y).

Zaj臋cia odbywa艂y si臋 pod okiem wykwalifikowanych trenerów posiadaj膮cych do艣wiadczenie z prac膮 z osobami starszymi z wykorzystaniem ró偶nych technik artystycznych, wp艂ywaj膮cych na rozwój sensoryczny. Zaj臋cia z ogólnorozwojowe odbywa艂y si臋 pod okiem profesjonalnych rehabilitantów ze specjalno艣ci kinezyterapii, którzy na sta艂e wspó艂pracuj膮 z Fundacj膮.

 

Metodyka zaj臋膰

Zaj臋cia by艂y realizowane w my艣l zasady: „Ciekawie, wszechstronnie, grupowo”.

 

 

25.01.2016 r. Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

25 stycznia 2016 r. w placówce Fundacji przy ul. Oliwskiej 5, z koncertem wyst膮pi艂a Warszawska Orkiestra Sentymentalna, zespó艂 rozsmakowany w dawnych melodiach Warszawy (i nie tylko) kontynuuj膮cy tradycj臋 rewiowych wykona艅 utworów tanecznych i sentymentalnych.

Warszawska Orkiestra Sentymentalna to grupa siedmiu osób, które po艂膮czy艂a pasja do muzyki oraz mi艂o艣膰 do miejskiego folkloru. Ni pensjonariusze mieli okazj臋 us艂ysze膰 znane przeboje przedwojennej Warszawy, mi臋dzy innymi "Warszawa da si臋 lubi膰", "Bal na Gnojnej", "Nikodem" z repertuaru Mieczys艂awa Fogga, Adama Astona, Stanis艂awa Grzesiuka, a tak偶e oryginalne utwory zespo艂u, utrzymane w klimacie.

 Jak na prawdziw膮 orkiestr臋 przysta艂o, oprócz barwnych g艂osów w ich wykonaniach mo偶na by艂o us艂ysze膰 mi臋dzy innymi akordeon, klarnet, kontrabas, wibrafon czy mandolin臋. W po艂膮czeniu daje to niesamowicie bogate brzmienie, które sprawia, 偶e nogi same rw膮 si臋 do ta艅ca. A muzyka ta艅com sprzyja, bo grane utwory to polki, foxtroty, walczyki i tanga. Starszym pokoleniom daj膮 mo偶liwo艣膰 powrotu do dawnych melodii.

 

 

 

 

Cho膰 graj膮 od niedawna, ju偶 zostali wyró偶nieni na 18 edycji konkursu Polskiego Radia "Nowa Tradycja". Doceniono zespó艂 za "stylowo艣膰 wykonania". Obecnie trwaj膮 prace nad ich debiutanck膮 p艂yt膮, która ukarze si臋 wiosn膮 tego roku.

Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa. Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa.

Dzia艂anie zrealizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI” „Budowanie aktywno艣ci spo艂eczno-edukacyjnej osób starszych – by艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiego - cz艂onków 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego” - dzi臋ki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie dzia艂alno艣ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie wspó艂pracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami okre艣lone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyj臋tego uchwa艂膮 Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

 

20.01.2016 r. Koncert Chóru "LA MUSICA" z Domu Kultury

                      艢ródmie艣cie w repertuarze kol臋d i pastora艂ek

 

20 stycznia 2016 r.  w placówce Fundacji „Pomoc – potrzebuj膮cym” przy ul. Oliwskiej 5, wyst膮pi艂 Chór La Musica z koncertem Kol臋d i Pastora艂ek. Chór  La Musica powsta艂 w 2008 roku w ramach akcji „Warszawa Przyjazna Seniorom”. Od tego czasu opracowa艂 do艣膰 poka藕ny repertuar – sk艂adaj膮cy si臋 z pie艣ni patriotycznych, ludowych, kol臋d i piosenek o Warszawie – podczas regularnych prób odbywaj膮cych si臋 w Domu Kultury 艢ródmie艣cie, pod opiek膮 dyrygentki Barbary Wasilewskiej i akompaniatorki Joanny Gonery.

 

 

Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa. Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa.

Dzia艂anie zrealizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI” „Budowanie aktywno艣ci spo艂eczno-edukacyjnej osób starszych – by艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiego - cz艂onków 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego” - dzi臋ki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie dzia艂alno艣ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie wspó艂pracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami okre艣lone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyj臋tego uchwa艂膮 Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

 

16.12.2015 r. Koncert zespo艂u BENE.

W dniu 16.12.2015 r. w placówce przy ul. Oliwskiej 5 odby艂 si臋 koncert zespo艂u BENE. 艢mia艂o mo偶emy powiedzie膰, 偶e zespó艂 to BENE to nasi przyjaciele, ktyórzy wnosz膮 do naszej organizacji powiew optymizmu i rado艣膰 zakl臋t膮 w piosence i muzyce. S膮 lekiem na ca艂e z艂o i pocieszeniem w chwilach trudnych. 

Zespó艂 BENE koncertowa艂 na wielu estradach Europy, Azji i Ameryki. Po koncercie w Wiede艅skiej Staatsoper z 偶on膮 Jana Kiepury Mat膮 Eghert, nazwano ich Zespo艂em  BENE - dobrze! Graj膮 muzyk臋 w艂osk膮, hiszpa艅sk膮, greck膮, polsk膮, rosyjsk膮, w臋giersk膮 i yidish. Zespó艂 od lat tworz膮 ci sami profesjonalni arty艣ci dla których muzyka to pasja i ca艂e 偶ycie. Graj膮 klasycznie i popowo. Potrafi膮 oczarowa膰 publiczno艣膰 filharmonii i bywalców dyskotek. Koncertowali  dla królów, prezydentów, i dla zwyk艂ych, przypadkowych s艂uchaczy, którym muzyka pozwala zapomnie膰 o codziennych troskach i problemach. Roz艣piewuj膮 swoj膮 publiczno艣膰 nie odpuszczaj膮 nikomu, nawet tak wielkim ludziom, jak Jan Pawe艂 II. 艢piewali z nimi Michael Jackson, wspania艂a Vanessa Mae i król tenorów Luciano Pavarotti, który powiedzia艂 o nich: "Zespó艂 "BENE" swoim wyst臋pem udowodni艂, 偶e nawet w miejscach, gdzie na co dzie艅 trudno co艣 dobrego zorganizowa膰, mo偶na profesjonalizmem, temperamentem i mi艂o艣ci膮 do sztuki stworzy膰 atmosfer臋 wielkiego 艣wi臋ta".

 

Zesp贸艂 BENE Zesp贸艂 BENE
Krzysztof - lider zespo艂u BENE Krzysztof - lider zespo艂u BENE
Oklaski naszej publiczno艣ci... Oklaski naszej publiczno艣ci...
Lider zespo艂u BENE Lider zespo艂u BENE
Spiewajmy razem... Spiewajmy razem...
Zesp贸艂 BENE w trakcie koncertu. Zesp贸艂 BENE w trakcie koncertu.
Zas艂uchana i roz艣piewana publiczno艣膰 Zas艂uchana i roz艣piewana publiczno艣膰
Krzysztof lider zespo艂u BENE. Krzysztof lider zespo艂u BENE.
Plakat przygotowany na koncert zespo艂u BENE. Plakat przygotowany na koncert zespo艂u BENE.
Wsp贸lne zdj臋cie po koncercie. Wsp贸lne zdj臋cie po koncercie.
Zesp贸艂 BENE i Koordynator Projekt贸w Spo艂ecznych Fundacji Ma艂gorzata MROCZEK Zesp贸艂 BENE i Koordynator Projekt贸w Spo艂ecznych Fundacji Ma艂gorzata MROCZEK

 

Tak by艂o i tym razem. Krzysztof - lider zespo艂u - zaprosi艂 nas w muzyczn膮 poodró偶 pod kol臋dach 艣wiata, ze szczególnym uwzgl臋dnieniem polskich kol臋d i pastora艂ek. Swoim 艣piewem i energetycznym, ale pe艂nym pasji i wzrusze艅 wykonaniem zach臋ci艂 wszystkich do wspólnego kol臋dowania. W koncercie wzi臋li udzia艂 przedstawiciele 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego uczestnicy projektu dofinansowanego przez miasto st. Warszawa.

 

Kol臋dowanie z zespo艂em BENE, Kol臋dowanie z zespo艂em BENE,
Wzruszenia, wzruszenia, wzruszenia... Wzruszenia, wzruszenia, wzruszenia...
Zesp贸艂 BENE i kierowniczka plac贸wki przy ul. Oliwskiej Pani Henryka LE艢NIEWSKA Zesp贸艂 BENE i kierowniczka plac贸wki przy ul. Oliwskiej Pani Henryka LE艢NIEWSKA
Kol臋dowanie z zespo艂em BENE. Kol臋dowanie z zespo艂em BENE.

 

Koncert zako艅czy艂o wspólne kol臋dowanie po pokojach naszych pensjonariuszy tych, którzy ze wzgleu na stan zdrowia nie mogli uczesnticzy膰 w koncercie. Na wszystkich czeka艂 drobny s艂odki pocz臋stunek po koncercie.

KrzysztofIe, Beato - DZIEKUJEMY za koncert i MOC wzrusze艅 których byli艣my udzia艂em dzi臋ki waszemu zaanga偶owaniu i sercu jakie wk艂adacie w swoja prac臋.

 

Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa. Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa.

 

Dzia艂anie zrealizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI”„Budowanie aktywno艣ci spo艂eczno-edukacyjnej osób starszych – by艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiego - cz艂onków 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego” - dzi臋ki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie dzia艂alno艣ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie wspó艂pracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami okre艣lone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyj臋tego uchwa艂膮 Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

 

10.12.2015 r. Wyst臋p Chóru Armii Krajowej "Nowogródzkie Or艂y"

W dniu 10.12.2015 r. w placówce przy ul. Oliwskiej 5 wyst膮pi艂 Chór Armii Krajowej Nowogródzkie Or艂y. Chór powsta艂 w 1986 r. Zosta艂 za艂o偶ony przez porucznika Wac艂awa Fiszera – pseudonim My艣liwy... by艂ego 偶o艂nierza AK 1 kompanii VIII batalionu 77 pu艂ku piechoty Bohdanka. Porucznik Fiszer urodzi艂 si臋 i wychowa艂 w okolicach Nowogródka. Pocz膮tkowo cz艂onkami chóru byli kombatanci byli 偶o艂nierze AK zrzeszeni w kole przy b. Ministerstwie Ochrony 艢rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le艣nictwa. Podstawowym celem chóru by艂o odnawianie i utrwalanie patriotyzmu poprzez przypominanie spo艂ecze艅stwu polskich pie艣ni historycznej i wojskowej. We wrze艣niu 2005 r. por. Fiszer zmar艂 w wieku lat 79. Po jego 艣mierci kierownictwo chóru przej臋艂a Beata Nowicka. Chór koncertowa艂 za granic膮 w Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, W艂oszech, Bia艂orusi, Ukrainie i Rosji. Jest laureatem wielu konkursów muzyki chóralnej.
 
 
Ch贸r AK Nowogr贸dzkie Or艂y w sali koncertowej Fundacji "Pomoc Potrszebuj膮cym" Ch贸r AK Nowogr贸dzkie Or艂y w sali koncertowej Fundacji "Pomoc Potrszebuj膮cym"
Cz臋艣膰 s艂owno-muzyczna. Cz臋艣膰 s艂owno-muzyczna.
Nowogr贸dzki Or艂y... Nowogr贸dzki Or艂y...
O historii ch贸ru... O historii ch贸ru...
Ch贸r Ak w pe艂nej ods艂onie. Dyryguje: Beata Nowicka. Ch贸r Ak w pe艂nej ods艂onie. Dyryguje: Beata Nowicka.
Nasza zas艂uchana widownia. Nasza zas艂uchana widownia.
Ze 艣piewem na ustach. Ze 艣piewem na ustach.
Kalendarz Ch贸ru AK dostali艣my w prezencie. Kalendarz Ch贸ru AK dostali艣my w prezencie.
Zas艂ychany i usatysfakcjonowany wyst臋pem Prezes Fundacji Jerzy Kami艅ski (w 艣rodku). Zas艂ychany i usatysfakcjonowany wyst臋pem Prezes Fundacji Jerzy Kami艅ski (w 艣rodku).
Pe艂na energii i zaanga偶owania Pani Dyrygent: Beata NOWICKA Pe艂na energii i zaanga偶owania Pani Dyrygent: Beata NOWICKA
Pani Beata Nowicka - kierownik i dyrygent ch贸ru. Pani Beata Nowicka - kierownik i dyrygent ch贸ru.
Pami臋tkowe zdj臋cie... Pami臋tkowe zdj臋cie...
 
 
Chór wyst膮pi艂 u nas z wi膮zank膮 pie艣ni patruiotycznych i kol臋dami przygotowanymi... na wojskow膮 nut臋. W chórze wyst臋puj膮 tak偶e osoby, które znamy z wyst臋pów w innych chórach warszawskich takich jak: Sonorki i Surma.
W koncercie uczesnticzyli cz艂onkowie 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego, którzy bior膮 udzia艂 w projekcie realizowanym przez nasz膮 fundacj臋 dzi臋ki dofinansowaniu miasta st. Warszawy.
 

Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa. Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa.

Dzia艂anie zrealizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI”„Budowanie aktywno艣ci spo艂eczno-edukacyjnej osób starszych – by艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiego - cz艂onków 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego” - dzi臋ki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie dzia艂alno艣ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie wspó艂pracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami okre艣lone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyj臋tego uchwa艂膮 Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

 

 

02.10.2015 r. Koncert operetkowy "Muzyczny czar operetki"

W dniu 02.10.2015 r. w p艂acówce przy ul. Oliwskiej 5 odby艂 si臋 uroczysty koncert operetkowy "Muzyczny Czar Operetki" w którym wyst膮pili znani, cenieni, wspaniali arty艣ci scen operetkowych w Polsce: Pani Aleksandra KLIMCZAK- sopran, Pan Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK - tenor, Pan Andzej SEROCZY艃SKI - fortepian.

Aleksandra KLIMCZAK W pa藕dzierniku 2013 uzyska艂a tytu艂 magistra sztuki, ko艅cz膮c z wyró偶nieniem studia na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie Anny Radziejewskiej.  Podczas nauki w Zespole Pa艅stwowych Szkó艂 Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 艣piewa艂a w realizacjach scenicznych spektakli, przy których wspó艂pracowa艂a mi臋dzy innymi z re偶yserami Janem M艂odawskim i Natali膮 Babi艅sk膮 oraz kompozytork膮 Weronik膮 Ratusi艅sk膮. Stale wspó艂pracuje z m艂odymi re偶yserami w ramach Instytutu Opery. Wyst臋puje na licznych koncertach w repertuarze operowym i operetkowym, jak równie偶 oratoryjno-kantatowym. Od wrze艣nia 2014 wspó艂pracuje z Filharmoni膮 Narodow膮 w Warszawie.

Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK – tenor. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Urodzony w Warszawie. Wspó艂pracuje m.in. z Operetk膮 Warszawsk膮 im. Jana Kiepury, Filharmoni膮 Narodow膮, Reprezentacyjnym Zespo艂em Artystycznym Wojska Polskiego oraz agencjami impresaryjnymi w kraju i zagranic膮. Od 2012 roku jako jedyny Polak wspó艂tworzy mi臋dzynarodow膮 grup臋 artystyczn膮 The 12 Tenors, z któr膮 za艣piewa艂 setki koncertów w Europie i Chinach. Jeden z najlepszych g艂osów tenorowych w Polsce. Zaliczany do czo艂ówki 艣piewaków m艂odego pokolenia.

 

Nasi arty艣ci: Aleksandra KLIMCZAK (sopran) i Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK (tenor). Nasi arty艣ci: Aleksandra KLIMCZAK (sopran) i Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK (tenor).
Andrzej Seroczy艅ski przedstawia artyst贸w. Andrzej Seroczy艅ski przedstawia artyst贸w.
Andrzej Seroczy艅ski w opowie艣ci o wyst臋pach scenicznych. Andrzej Seroczy艅ski w opowie艣ci o wyst臋pach scenicznych.
Arty艣ci w duecie. Arty艣ci w duecie.
Zas艂uchana publiczno艣膰... Zas艂uchana publiczno艣膰...
Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK w popisie solowym. Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK w popisie solowym.
Kolejny duet... Kolejny duet...
Pan Tr臋bi艅ski - jeden z najstarszych pensjonariuszy, znawca opery. Nie tylko zna艂 wszystkie tytu艂y arii i pie艣ni, ale wykonywa艂 je wsp贸lnie z artystami. Pan Tr臋bi艅ski - jeden z najstarszych pensjonariuszy, znawca opery. Nie tylko zna艂 wszystkie tytu艂y arii i pie艣ni, ale wykonywa艂 je wsp贸lnie z artystami.
Aleksandra KLIMCZAK w popisie solowym Aleksandra KLIMCZAK w popisie solowym
Publiczno艣膰... Publiczno艣膰...

 

W repertuarze koncertu znalaz艂y si臋 znane, popularne i znamienite utwory operowe, operetkowe i musicalowe. Arty艣ci w jedyny dla siebie sposób z gracj膮, wdzi臋kiem i profesjonalizmem tworzyli sceny aktorskie - prezentuj膮c poszczególe utwory. Prawie ka偶dy z nich wywo艂ywa艂 interakcj臋 z widowni膮 wywo艂uj膮c u艣miech, oklaski, 艣miech czy zach臋t臋 do wspólnego ta艅ca. Byli艣my pe艂ni podziwu dla kunsztu wokalnego artystów i niesamowitych g艂osów, o których skali jeszcze d艂ugo rozmawiano w kuluarach spotkania.

Po raz kolejny wszyscy obecni stali si臋 uczestnikami prawdziwej uczty muzycznej.

W spotkaniu uczestniczyli seniorzy ze 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego, by艂ych Powsta艅ców Warszawskich. Grupa w liczbie 20osób b臋dzie bra艂a udzia艂 w projekcie dofinansowywanym przez m.st. Warszawa "Sprawni. Aktywni. Potrzebni" dedykowany by艂ym powsta艅com warszawskim pzoostaj膮cym poza systememn wsparcia opieki spo艂ecznej. 

 

Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK - w popisie solowym. Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK - w popisie solowym.
Aria, w kt贸rej nie pada ani jedno s艂owo. "Miauuuu"... Aria, w kt贸rej nie pada ani jedno s艂owo. "Miauuuu"...
Zachwycona publiczno艣膰. Na pierwszym planie - Pani Danusia i Pan Kazimierz. Zachwycona publiczno艣膰. Na pierwszym planie - Pani Danusia i Pan Kazimierz.
Zachwycona publiczno艣膰. na pierwszym planie - nasi go艣cie ze 艢wiatowego Zwi膮zku AK. Zachwycona publiczno艣膰. na pierwszym planie - nasi go艣cie ze 艢wiatowego Zwi膮zku AK.
Z kwiatami dla artyst贸w czekaj膮: Prezes Fundacji Jerzy Kami艅ski, Wiceprezes Fundacji Barbara Marczak, terapeutka zaj臋ciowa Paulina Nowak. Z kwiatami dla artyst贸w czekaj膮: Prezes Fundacji Jerzy Kami艅ski, Wiceprezes Fundacji Barbara Marczak, terapeutka zaj臋ciowa Paulina Nowak.
Arty艣ci z kwiatami... W tle brawa i g艂o艣ne wo艂anie o bis... Arty艣ci z kwiatami... W tle brawa i g艂o艣ne wo艂anie o bis...
Co zagramy na bis?? Zastanawiaj膮 si臋 Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK oraz Andrzej SEROCZY艃SKI. Co zagramy na bis?? Zastanawiaj膮 si臋 Krzysztof CIUPI艃SKI-艢WI膭TEK oraz Andrzej SEROCZY艃SKI.
Wirtuoz przy pianinie. Andrzej SEROCZY艃SKI stworzy艂 cudown膮 muzyczn膮 atmosfer膮... Wirtuoz przy pianinie. Andrzej SEROCZY艃SKI stworzy艂 cudown膮 muzyczn膮 atmosfer膮...
NIekt贸rzy z naszych pensjonariuszy 艣piewali razem z artystami. NIekt贸rzy z naszych pensjonariuszy 艣piewali razem z artystami.
Pe艂na sala. To nasz zawsze cieszy. Pe艂na sala. To nasz zawsze cieszy.

 

Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa. Logo m.st. Warszawy - dofinansowanie projektu w ramach programu wsp贸艂finansowango przez m.st. Warszawa.

 

Dzia艂anie realizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI”„Budowanie aktywno艣ci spo艂eczno-edukacyjnej osób starszych – by艂ych 偶o艂nierzy Powstania Warszawskiego - cz艂onków 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK Okr臋gu Warszawskiego” - dzi臋ki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zadania publicznego w zakresie dzia艂alno艣ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie wspó艂pracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami okre艣lone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyj臋tego uchwa艂膮 Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie