• bud_ol_05.jpg
 • 10a.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 10.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 19.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • 2b.jpg
 • 2.jpg
 • 10b.jpg
 • 5.jpg
 • 4a.jpg
 • 12.jpg
 • 1a.jpg
 • 15a.jpg
 • 14.jpg
 • 3a.jpg
 • 15.jpg
 • 3.jpg
 • 1b.jpg
 • 10c.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 14a.jpg
 • 20.jpg
 • 11d.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 11b.jpg
 • marmur_01.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg

Sprawozdanie merytoryczne' 2007

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE
z
działalności merytorycznej
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

Nazwa organizacji:
?Pomoc Potrzebującym?
Fundacja Pożytku Publicznego

Siedziba i adres:
02-496 Warszawa; ul. Leszczyńskiego 9

Data wpisu do rejestru:
KRS nr 0000140287 ? 21.11.2002 r.

Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji:
Zarząd Fundacji

Dane członków organizacji:
KAMIŃSKA Małgorzata ? Prezes Zarządu
MARCZAK Barbara ? Wiceprezes Zarządu

 

Cel działania organizacji:
 • poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, samotnych i ich rodzin;
 • prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej;
 • organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;
 • udzielanie pomocy materialno-bytowej;
 • prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
 • integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych;
 • organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby ludzi wymagających opieki;
 • prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki;
 • działalność edukacyjna i oświatowa;
 • działanie przeciw bezdomności i bezrobociu;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Podział i rodzaje działalności:
Działalność nieodpłatna
 • Finansowanie czynszów i innych opłat, zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo-pielęgnacyjnych, finansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek, aparatury diagnostycznej dla zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo ?pielęgnacyjnych;
 • zakup i dystrybucja sprzętu ortopedycznego dla osób potrzebujących;
 • transport medyczny osób chorych i niepełnosprawnych;
 • dożywianie;
 • udzielanie zapomogi i wsparcia finansowego osobom;
 • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych po udarach o urazach;
 • świadczenie pomocy pielęgniarskiej;
 • świadczenie pomocy paliatywnej; wspieranie opiekunów i rodzin osób o - ciężkich schorzeniach powodujących silny, przewlekły ból;
 • świadczenie pomocy lekarskiej dla osób o bardzo zróżnicowanym stopniu schorzeń
 • pomoc w organizowaniu usług hospicyjnych dla osób w terminalnym stadium choroby nowotworowej;
 • organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z ciężkim upośledzeniem psychicznym
 • szkolenie bezrobotnych ? szeroko rozumiane, od szkoleń czysto - zawodowych podnoszących kwalifikacje po wsparcie psychologiczne m.in. w kreowaniu własnego pozytywnego wizerunku;
 • współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod postępowania z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem.
Działalność odpłatna
 • zakładanie i prowadzenie szkół dla pielęgniarek i opiekunek społecznych;
 • zakładanie przedszkoli i szkół podstawowych;
 • prowadzenie schronisk dla zwierząt;
 • organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacją dla podopiecznych Fundacji;
 • świadczenie usług dla podopiecznych w zakresie budownictwa;
 • świadczenie usług dla podopiecznych w zakresie usług gastronomicznych;
 • prowadzenie domów zapewniających całodobową opiekę.

Opis prowadzonej działalności w 2007 r.:

Głównym działaniem naszej Fundacji było prowadzenie i finansowanie w 2007 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w którym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy ? osób starszych, chorych, leżących oraz Domu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w którym znajduje się także około 80 pensjonariuszy.
Pensjonariusze naszych zakładów są to osoby chore, leżące, niekiedy w bardzo ciężkich stanach pozbawione możliwości samodzielnej egzystencji bądź z przyczyn materialnych bądź zdrowotnych. Pobyt w naszej placówce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne życie. Dla zapewnienia im właściwej opieki musimy zatrudniać specjalistów o różnych kwalifikacjach: lekarzy neurologów, internistów, pielęgniarki, salowe, rehabilitantów. Całkowitą opiekę w trakcie pobytu w naszych domach zarówno lekarską jak i administracyjną sprawowała i finansowała ze swych środków FUNDACJA.
Zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji w roku 2007 ?Pomoc Potrzebującym? Fundacja Pożytku Publicznego kontynuowała swą działalność wspomagającą poprzez organizowanie wsparcia finansowego i merytorycznego zarówno podmiotów zajmujących się realizacją zadań społecznych jak i osobom będącym w szczególnie trudnej sytuacji. Zasadnicze finansowanie skierowane zostało na funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Domu Opiekuńczo ? Pielęgnacyjnego w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w którym w ramach całodobowego pobytu przebywa od 80 do 90 osób oraz finansowanie otwartego w marcu 2007 r. Ośrodka Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnego w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w którym w ramach całodobowego pobytu przebywa 50 osób a w związku z uruchomieniem kolejnego piętra docelowa liczba pensjonariuszy wzrośnie do 70.

Ze środków pozyskanych od osób fizycznych w formie darowizny Fundacja przez cały rok 2007 finansowała:

 • koszty czynszu, energii, wynagrodzenie zatrudnionego personelu;
 • koszty modernizacji, bieżących remontów obiektu;
 • koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb pensjonariuszy;
 • koszty związane z zakupem artykułów żywnościowych, higienicznych, przeznaczonych dla pensjonariuszy.

Wśród wymienionych obszarów i rodzajów wsparcia finansowego i merytorycznego największe wydatki w 2007 stanowiły nakłady inwestycyjne na roboty modernizacyjne obiektu Fundacji - Ośrodka Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnego przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie.Zakres prac inwestycyjnych tego obiektu stanowiło wykonanie:

 • robót modernizacyjnych dostosowujących pomieszczenia sanitarne do wymogów Unii Europejskiej ? kompleksowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz pełna wymiana sieci co; montaż urządzeń sanitarnych, ułożenie glazury oraz terakoty, montaż poręczy i barierek dla osób niepełnosprawnych
 • montaż, instalacja i uruchomienie dźwigu osobowego zewnętrznego dostosowanego do transportu osób niepełnosprawnych z poziomu -1 na poziom 2.

Łączne nakłady poniesione na wykonanie wszystkich robót modernizacyjnych zamknęły się kwotą 473.318,75 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy). Prace zostały wykonane przy udziale środków pozyskanych i własnych. Dzięki poprawnie sporządzonych wnioskach przez wolontariuszy udział środków finansowych pozyskanych z instytucji wspomagających kształtował się następująco:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Zdrowia środki przekazane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ? 236.659,37 zł
 • Kwota będącą udziałem własnym to 236.659,38 zł
Usprawnienie obiektów pod kątem zagwarantowania pensjonariuszom jak najlepszych warunków pobytu to kolejne nakłady finansowe na roboty remontowe, bieżąco finansowane przez Fundację.

W roku 2007 wykonano w ramach remontów bieżących:

 • odnowienie wszystkich pomieszczeń w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • odnowienie ciągów komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5;
 • wymiana wszystkich łóżek w obiekcie przy ul. Oliwskiej na łóżka szpitalne z poręczami i regulowanym wezgłowiem;
 • zagospodarowanie odzyskanych terenów zielonych ? przeznaczając grunty na kompleksy parkowo-ogrodowe dla pensjonariuszy i ich rodziny, jak i na miejsce parkingowe oraz podjazdy do budynku dla pojazdów sanitarnych i osób niepełnosprawnych
Zakończenie procesów inwestycyjnych Fundacji będzie planowane do wykonania w roku 2008. Będzie to przystosowanie budynku przy ul. Oliwskiej dla osób niepełnosprawnych polegające na przebudowie i zagospodarowaniu zaplecza kuchennego, pralni oraz zagospodarowanie terenów zielonych z celem przeznaczenia ich na potrzeby pensjonariuszy i odwiedzających ich osób oraz urządzenie tzw. ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru.
W zakresie polityki społecznej Fundacja w roku 2007 realizowała szereg zadań wspierających podmioty publiczne, ośrodki pomocy społecznej prowadzone przez organizacje społeczne, związki wyznaniowe oraz realizowała pomoc kierowaną do osób fizycznych.
Z produktów żywnościowych pochodzących z zasobów Agencji Rynku Rolnego Fundacja przygotowywała i wydawała 150 posiłków dziennie dla osób wymagających wsparcia, bezdomnych i biednych.

W ramach wspomagania Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek oświatowych Fundacja przekazała w formie nieodpłatnej produkty żywnościowe pozyskiwane przez sponsorów. Tą formą wsparcia w sposób ciągły w roku 2007 objęte były przez ?Pomoc Potrzebującym? placówki:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dzielnicy Targówek;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dzielnicy Ursus;
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie;
 • Katolicka Placówka Wychowawcza ?Nasz Dom? w Warszawie;
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie.

Realizacja tych form pomocy rzeczowej to przekazanie produktów żywnościowych w wymiarze wagowym 5 ton.

W roku 2007 Fundacja prowadziła realizację projektów szkoleniowych:

Zmodernizowany obiekt Fundacji Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie przystosowany został do pełnienia funkcji Ośrodka Szkoleniowego dla projektów realizowanych przez Fundacje ze środków pozyskiwanych z instytucji publicznych oraz środków strukturalnych.
W ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w lipcu 2006 rozpoczęto realizację 2 edycji projektu pod nazwą ?Przywrócić Ich Społeczeństwu?. Projekt ten został zakończony w styczniu 2007. Był to projekt z zakresu pracy resocjalizacyjnej z kobietami osadzonymi w zakładach karnych, który w swych zamierzeniach miał być próbą readaptacji osób po wyrokach w warunkach wolnościowych.
W grudniu 2007 dzięki poprawnie złożonemu wnioskowi w ramach Funduszy dla organizacji Pozarzadowych (FOP) dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Fundacja rozpoczęła realizację programu ? SKAZANI NIE STRACENI? - Szkolenia i warsztaty językowe jako forma aktywizacji społeczno?zawodowej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.? Projekt nr 248/R/1/2007

Projekt ukazuje potrzebę dokonania zasadniczych zmian w mentalności społeczeństwa w relacjach ?społeczeństwo obywatelskie a osoby skazane za popełnione czyny przestępcze skutkujące ograniczeniem wolności? a także konieczność przeprowadzenia istotnych zmian w zakresie pracy nad resocjalizacją więźniów przez służby więzienne i społeczeństwo. Jako projektodawcy zamierzamy dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnąć cele, które zagwarantują, że ludzie ci nigdy nie trafią na drogę przestępczą po wyjściu z zakładów karnych. Odpowiadając na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zwiększenia stopnia bezpieczeństwa publicznego, społeczeństwa przed powrotem na drogę przestępczą osoby opuszczające zakłady karne projekt jest kontynuacją działań resocjalizacyjnych poprzez pracę. Przedsięwzięcie umożliwia kobietom skazanym na karę pozbawienia wolności na odpracowanie długu wobec społeczeństwa poprzez pracę w formie wolontariatu na rzecz osób tak samo jak one wymagających pomocy to jest osobą starszym chorym, niepełnosprawnym spędzającym swe życie w domach opiekuńczo pielęgnacyjnych prowadzonych przez fundację. Projekt proponuje tej grupie osób możliwość nabycia nowych kwalifikacji wynikających z uczestniczenia beneficjentek w 3 miesięcznym intensywnym cyklu kursów, szkoleń i 3 miesięcznych zajęć praktycznych z zakresu sprawowania opieki społecznej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Projekt obejmie swym działaniem grupę 30 kobiet. Będzie realizowany w 2 edycjach ? 6 miesięcznych. Każda edycja podzielona zostanie na dwa etapy ? 3 miesięczne.
 • 1 etap każdej edycji obejmie intensywne szkolenie zawodowe połączone z warsztatem prawnym dotyczącym aspektów związanych z powrotem do wolności.
 • 2 etap każdej edycji to intensywna praktyka zawodowa przygotowująca do wykonywania zawodu opiekuna społecznego ? 100 godzin.

Termin realizacji przedsięwzięcia został określony:
od 01.12.2007 do 30.11.2008 (12 miesięcy) w tym:
1 edycja od 01.12.2007 r ? 31.05.2008 r (126 dni roboczych);
2 edycja 1.06.2008 r ? 30.11.2008 r. (129 dni roboczych).

Całkowity koszt projektu wyniesie 243.412,00 zł w tym kwota dofinansowania 219.071,00 oraz kwota udziału własnego 24.341,00.

Ponadto w roku 2007 przygotowano kolejne programy edukacyjno-szkoleniowe, na które Fundacja zamierza się ubiegać o środki finansowe na ich realizację w 2008 roku. Są to projekty z zakresu:

"POMOCNA DŁOŃ" - szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu opieki nad ludźmi chorymi jako forma uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji zawodowych?. W ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki - Działanie 8: Regionalne Kadry Gospodarki Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych i Doradztwa dla Przedsiębiorstw.
Projekt ma za zadanie podniesienie kwalifikacji zawodowych lub jego uzupełnienie zarówno przez osoby stale zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej jak i osoby nie związane dotąd zawodowo z wykonywaniem takiej pracy i tym samym dostosowanie ich do określonych potrzeb regionalnego rynku pracy. Zaletą projektu jest, że zdobyty zawód mogą wykonywać osoby bez specjalnego przygotowania zawodowego, a krótki kurs i praktyka wystarczają do w pełni profesjonalnej obsługi osób chorych. Projekt może połączyć zarówno osoby mające styczność z tym zawodem lub jego aspektami jak i te które są kompletnymi laikami. Może to rodzić niebezpieczeństwo braku komunikacji i nierównomiernej percepcji w edycji, ale podział na grupy w etapie warsztatowym praktycznie zniweluje te obawy. Szkolenie to jest przydatne zawsze na każdym etapie rozwoju zawodowego wobec postępu medycyny i zmian określonych postępowań wobec ludzi chorych.
Celem głównym jest zdobycie nowych umiejętności przez grupy zawodowe bądź nie zadowolone ze swej dotychczasowej pracy bądź w wyraźny sposób pragnące podnieść swoje kwalifikacje. Jego realizacja jest wynikiem głębokiej analizy potrzeb naszego społeczeństwa wynikająca z faktu jego postępującego starzenia się oraz chorób cywilizacyjnych. Osoby te potrzebują wykwalifikowanej opieki, której nie są w stanie zapewnić im w stopniu wystarczającym osoby najbliższe. Natomiast ośrodki pomocy społecznej wobec ogromu potrzeb nie są w stanie traktować swoich podopiecznych indywidualnie. Projekt da szanse nie tylko podniesienia kwalifikacji ale zdobycia nowego zawodu osobom które funkcję służebną wobec osób chorych mogą pełnić także poza godzinami pracy zawodowej np. weekendy. Taka pomoc umożliwia pozostawienie chorych w domu i nie oddawanie ich do domów opieki. Największe problemy osoby takie napotykają w bezpośrednim kontakcie z osobami chorymi i niemożnością pomocy im zarówno w warstwie opiekuńczej jak i czysto ludzkiej. Dlatego oprócz warstwy merytorycznej tak ważne są warsztaty i praktyczna wiedza nabyte w opiece nad osobą chorą w domu opieki. Dlatego formą wsparcia będą szkolenia i warsztaty pogłębiające wiedzę oraz dające praktyczne kwalifikacje zawodowe (język migowy, komputer. opieka).
Projekt przeszedł pozytywną weryfikacje formalną w chwili obecnej oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej. Koszt realizacji projektu i dofinansowania zamknie się kwotą: 547.704,60.
Realizacja tak wielu projektów w roku 2007 i przewidywana realizacja kolejnych programów przedstawionych w sprawozdaniu możliwa jest dzięki poniesionym nakładom inwestycyjnym w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 ? Ośrodku Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym. W obiekcie tym Fundacja dysponuje przygotowanymi salami dydaktycznymi oraz zapleczem kuchennym wraz z salami konsumpcyjnymi.
Dzięki dofinansowaniu w ramach tzw. Funduszy Norweskich i programu ?Skazani nie Straceni? została w pełni urządzona i wyposażona sala komputerowa obliczona docelowa na 10 stanowisk, która po zakończeniu realizacji projektu zostanie udostępniona w formie nieodpłatnej okolicznej młodzieży jako środowiskowa sala komputerowa.
Utrzymanie ośrodka możliwe jest dzięki wolontariuszom Fundacji. Koszty związane z pracą wolontariacką (nagrody, ubezpieczenia, koszty przejazdów wolontariuszy, ubrania robocze) pokrywane są z funduszy Fundacji ?Pomoc Potrzebującym?.

PODSUMOWANIE.

Fundacja ?Pomoc Potrzebującym? stara się nieść szeroką rozumianą pomoc, nie tylko doraźną, ale też długofalową. W swych poczynaniach kierujemy się zasadą ? pomagajmy i uczmy pomagać. Niepokoi nas nie tylko poziom życia ludzi starszych, postępujące ubożenie społeczeństwa, dotykające coraz szerszej grupy ludzi także czynnych zawodowo, ale również niepokojąco niski stan wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa dotyczący realiów ?bycia seniorem? w Polsce XXI wieku, zwłaszcza seniorem schorowanym, opuszczonym, niejednokrotnie cierpiącym, zarówno fizycznie jak psychicznie. Dlatego nasze działania przebiegają dwutorowo. Staramy się pomagać tym, którzy niewątpliwie tej pomocy potrzebują ? nie tylko starszym, ale po prostu ludziom będącym w głębokiej potrzebie, ale również długofalowo ? pracując z młodzieżą, ucząc nie tylko praktycznej opieki nad ludźmi starszymi, ale wskazując na rolę, jaką powinni spełniać ludzie starsi w naszym społeczeństwie.

Przedstawione przez nas sprawozdanie nie wyczerpuje naszych pomysłów na niesienie pomocy wszystkim tym ? który jej oczekują. Staramy się w swej działalności elastycznie dostosowywać się do potrzeb naszych beneficjentów tak, aby w pełni wykorzystując swój potencjał zaoferować im najszerszą możliwą do zrealizowania formę wsparcia. Naszym zadaniem jest pobudzenie społecznej aktywności środowisk zagrożonych patologicznym czy też społecznym bezrobociem oraz poprawą bytu w sensie materialnym i społecznym jednostek oraz środowisk zagrożonych marginalizacją ze względu na postępujący proces ubóstwa. Wciąż udoskonalamy nasze działania i szukamy alternatywnych dróg pomocy wszystkim, którzy na taką pomoc oczekują. I chociaż w swej działalności głównie niesiemy pomoc ludziom starszym, staramy się, aby każdy, kto o taką pomoc się zgłosi, bez względu na wiek, po prostu ją uzyskał. Dlatego oprócz doskonalenia zawodowego dla ludzi bezrobotnych, organizujemy kursy dla młodzieży, mające na celu wyrównywanie szans w edukacji. Staramy się skupić wokół Fundacji organizacje i instytucje, które podobnie jak i my rozumieją ideę niesienia pomocy i edukacji w zakresie metod jej udzielania.

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

PROJEKT "WAŻNI" Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej kombatantów

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie