• 14.jpg
 • 3.jpg
 • 4a.jpg
 • 10a.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 10.jpg
 • 20.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 11d.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 10c.jpg
 • 11a.jpg
 • 3a.jpg
 • 2.jpg
 • 15.jpg
 • 7.jpg
 • 14a.jpg
 • 12.jpg
 • 1a.jpg
 • 1.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • bene_15.jpg
 • 1b.jpg
 • 17.jpg
 • 5.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 19.jpg
 • 9.jpg
 • 15a.jpg
 • 10b.jpg

Sprawozdanie merytoryczne' 2008

Email Drukuj PDF

 

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Nazwa organizacji :
?Pomoc Potrzebującym?
Fundacja Pożytku Publicznego

Siedziba i adres:
02-496 Warszawa; ul. Leszczyńskiego 9

Data wpisu do rejestru:
KRS nr 0000140287 ? 21.11.2002 r.

Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji:
Zarząd Fundacji

Dane członków organizacji:
KAMIŃSKA Małgorzata ? Prezes Zarządu
MARCZAK Barbara ? Wiceprezes Zarządu

 

 

Cel działania organizacji:

 • poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, samotnych i ich rodzin;
 • prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej;
 • organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;
 • udzielanie pomocy materialno-bytowej;
 • prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
 • integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych;
 • organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby ludzi wymagających opieki;
 • prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki;
 • działalność edukacyjna i oświatowa;
 • działanie przeciw bezdomności i bezrobociu;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Podział i rodzaje działalności:

Działalność nieodpłatna

 • Finansowanie czynszów i innych opłat, zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo-pielęgnacyjnych, finansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek, aparatury diagnostycznej dla zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo ?pielęgnacyjnych;
 • zakup i dystrybucja sprzętu ortopedycznego dla osób potrzebujących;
 • transport medyczny osób chorych i niepełnosprawnych;
 • dożywianie;
 • udzielanie zapomogi i wsparcia finansowego osobom;
 • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych po udarach o urazach;
 • świadczenie pomocy pielęgniarskiej;
 • świadczenie pomocy paliatywnej; wspieranie opiekunów i rodzin osób o - ciężkich schorzeniach powodujących silny, przewlekły ból;
 • świadczenie pomocy lekarskiej dla osób o bardzo zróżnicowanym stopniu schorzeń
 • pomoc w organizowaniu usług hospicyjnych dla osób w terminalnym stadium choroby nowotworowej;
 • organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z ciężkim upośledzeniem psychicznym
 • szkolenie bezrobotnych ? szeroko rozumiane, od szkoleń czysto - zawodowych podnoszących kwalifikacje po wsparcie psychologiczne m.in. w kreowaniu własnego pozytywnego wizerunku;
 • współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod postępowania z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem.

Działalność odpłatna

 • zakładanie i prowadzenie szkół dla pielęgniarek i opiekunek społecznych;
 • zakładanie przedszkoli i szkół podstawowych;
 • prowadzenie schronisk dla zwierząt;
 • organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacją dla podopiecznych Fundacji;
 • świadczenie usług dla podopiecznych w zakresie budownictwa;
 • świadczenie usług dla podopiecznych w zakresie usług gastronomicznych;
 • prowadzenie domów zapewniających całodobową opiekę.
Opis prowadzonej działalności w 2008 r.:
Głównym działaniem naszej Fundacji było prowadzenie i finansowanie w 2008 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w którym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy - osób starszych, chorych, leżących oraz ?Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku" w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w którym znajduje się także około 80 pensjonariuszy.

Pensjonariusze naszych zakładów są to osoby chore, leżące, niekiedy w bardzo ciężkich stanach pozbawione możliwości samodzielnej egzystencji bądź z przyczyn materialnych bądź zdrowotnych. Pobyt w naszej placówce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne życie, gdyż bardzo często w wskutek poważnego schorzenia rodzina nie jest w stanie samodzielnie sprawować nad taką osobą opieki. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na zajmowanie się taką osobą niemal non stop. Dla zapewnienia pensjonariuszom właściwej opieki musimy zatrudniać specjalistów o różnych kwalifikacjach: lekarzy neurologów, internistów, pielęgniarki, salowe, rehabilitantów. Całkowitą opiekę w trakcie pobytu w naszych domach zarówno lekarską jak i administracyjną sprawowała i finansowała ze swych środków FUNDACJA.

Zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji w roku 2008 ?Pomoc Potrzebującym" Fundacja Pożytku Publicznego kontynuowała swą działalność wspomagającą poprzez organizowanie wsparcia finansowego i merytorycznego zarówno podmiotów zajmujących się realizacją zadań społecznych jak i osobom będącym w szczególnie trudnej sytuacji.

Zasadnicze finansowanie skierowane zostało na funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Domu Opiekuńczo-Pielęgnacyjno w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w którym w ramach całodobowego pobytu przebywa od 80 do 90 osób oraz finansowanie otwartej w marcu 2007 r. ?Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku" w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w której w ramach całodobowego pobytu przebywa 80 osób.

Ze środków pozyskanych od osób fizycznych w formie darowizny Fundacja przez cały rok 2008 finansowała:

 • koszty czynszu, energii, wynagrodzenie zatrudnionego personelu;
 • koszty modernizacji, bieżących remontów obiektu;
 • koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb pensjonariuszy;
 • koszty związane z zakupem artykułów żywnościowych, higienicznych, przeznaczonych dla pensjonariuszy.

Wśród wymienionych obszarów i rodzajów wsparcia finansowego i merytorycznego największe wydatki w 2008 stanowiły nakłady inwestycyjne na roboty modernizacyjne obiektu Fundacji - ?Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku" przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie.
Usprawnienie obiektów pod kątem zagwarantowania pensjonariuszom jak najlepszych warunków pobytu to kolejne nakłady finansowe na roboty remontowe, bieżąco finansowane przez Fundację.

W roku 2008 wykonano w ramach remontów bieżących:

 • niezbędne prace modernizacyjne i remontowe pomieszczeń w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • odnowienie ciągów komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5;
 • wymiana wszystkich łóżek w obiekcie przy ul. Oliwskiej na łóżka szpitalne z poręczami i regulowanym wezgłowiem, wysięgnikami;
 • kompletne wyposażenie sali rehabilitacyjnej w niezbędny profesjonalny sprzęt na potrzeby pensjonariuszy - (UGUL, ATLAS, bieżnie, steper).
 • uzupełnienie wyposażenia łóżek szpitalnych o materace i materace przeciwodleżynowe;
 • częściowa przebudowa i zagospodarowanie zaplecza kuchennego (kontynuacja w 2009 r.);
 • częściowa przebudowa i zagospodarowanie pralni oraz magla na potrzeby domu opieki (kontynuacja w 2009 r.);
 • zagospodarowanie odzyskanych terenów zielonych - przeznaczając grunty na kompleksy parkowo-ogrodowe dla pensjonariuszy i ich rodziny, jak i na miejsce parkingowe oraz podjazdy do budynku dla pojazdów sanitarnych i osób niepełnosprawnych.

Zakończenie procesów inwestycyjnych Fundacji będzie planowane do wykonania w roku 2009. Będzie to przystosowanie budynku przy ul. Oliwskiej dla osób niepełnosprawnych polegające na zakończeniu przebudowy i zagospodarowania zaplecza kuchennego, pralni oraz zagospodarowanie terenów zielonych z celem przeznaczenia ich na potrzeby pensjonariuszy i odwiedzających ich osób oraz urządzenie tzw. ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru.

W zakresie polityki społecznej Fundacja w roku 2008 realizowała szereg zadań wspierających podmioty publiczne, ośrodki pomocy społecznej prowadzone przez organizacje społeczne, związki wyznaniowe oraz realizowała pomoc kierowaną do osób fizycznych.
Z produktów żywnościowych pochodzących z zasobów Agencji Rynku Rolnego Fundacja przygotowywała i wydawała 215 posiłków dziennie dla osób wymagających wsparcia, bezdomnych i biednych.
W ramach wspomagania Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek oświatowych Fundacja przekazała w formie nieodpłatnej produkty żywnościowe pozyskiwane przez sponsorów. Tą formą wsparcia w sposób ciągły w roku 2008 objęte były przez ?Pomoc Potrzebującym" placówki:
 • Rodzinny Dom Dziecka w Warszawie ul. Zygmunta Augusta 12
 • Targówek;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dzielnicy Ursus
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie;
 • Katolicka Placówka Wychowawcza ?Nasz Dom" w Warszawie;
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie.

W roku 2008 Fundacja prowadziła realizację projektów szkoleniowych.

Zmodernizowany obiekt Fundacji ?Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku" przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie przystosowany został do pełnienia funkcji Ośrodka Szkoleniowego dla projektów realizowanych przez Fundacje ze środków pozyskiwanych z instytucji publicznych oraz środków strukturalnych.

PROJEKT ?SKAZANI NIE STRACENI"

Od stycznia 2008 do listopada 2008 , dzięki poprawnie złożonemu wnioskowi w ramach Funduszy dla organizacji Pozarządowych (FOP) dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Fundacja kontynuowała realizację rozpoczętego w grudniu 2007 programu ?SKAZANI NIE STRACENI" - Szkolenia i warsztaty językowe jako forma aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności." Projekt nr 248/R/1/2007

Projekt ukazał potrzebę dokonania zasadniczych zmian w mentalności społeczeństwa w relacjach ?społeczeństwo obywatelskie a osoby skazane za popełnione czyny przestępcze skutkujące ograniczeniem wolności" a także konieczność przeprowadzenia istotnych zmian w zakresie pracy nad resocjalizacją więźniów przez służby więzienne i społeczeństwo. Jako projektodawcy zamierzamy dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnąć cele, które zagwarantują, że ludzie ci nigdy nie trafią na drogę przestępczą po wyjściu z zakładów karnych.

Odpowiadając na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zwiększenia stopnia bezpieczeństwa publicznego, społeczeństwa przed powrotem na drogę przestępczą osoby opuszczające zakłady karne projekt jest kontynuacją działań resocjalizacyjnych poprzez pracę. Przedsięwzięcie umożliwiło kobietom skazanym na karę pozbawienia wolności na odpracowanie długu wobec społeczeństwa poprzez pracę w formie wolontariatu na rzecz osób tak samo jak one wymagających pomocy to jest osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym spędzającym swe życie w domach opiekuńczo-pielęgnacyjnych prowadzonych przez fundację. Projekt stworzył warunki tej grupie osób do nabycia nowych kwalifikacji wynikających z uczestniczenia beneficjentek w 3 miesięcznym intensywnym cyklu kursów, szkoleń i 3 miesięcznych zajęć praktycznych z zakresu sprawowania opieki społecznej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Projekt objął swym działaniem grupę 30 kobiet. Był realizowany w 2 edycjach - 6 miesięcznych. Każda edycja podzielona została na dwa etapy - 3 miesięczne.

 • 1 etap każdej edycji objął intensywne szkolenie zawodowe połączone z warsztatem prawnym dotyczącym aspektów związanych z powrotem do wolności.
 • 2 etap każdej edycji to intensywna praktyka zawodowa przygotowująca do wykonywania zawodu opiekuna społecznego - 100 godzin.

Termin realizacji przedsięwzięcia został określony: od 01.12.2007 do 30.11.2008 (12 miesięcy) w tym:
1 edycja od 01.12.2007 r - 31.05.2008 r (126 dni roboczych);
2 edycja 1.06.2008 r - 30.11.2008 r. (129 dni roboczych).

Całkowity koszt projektu wyniósł 243.412,00 zł w tym kwota dofinansowania 219.071,00 oraz kwota udziału własnego 24.341,00

Za projekt ten FUNDACJA w dniu 21 listopada 2008 r w Dzień Pracownika Socjalnego oraz ogólnoświatowym dniu życzliwości została wyróżniona nagrodą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Z całej Polski napłynęło 180 wniosków w różnych kategoriach. Przyznano 18 nagród pieniężnych: w tym 9 nagród indywidualnych i 9 zespołowych oraz 12 wyróżnień w postaci listów gratulacyjnych, w tym: 5 listów gratulacyjnych indywidualnych oraz 7 listów gratulacyjnych zespołowych. Nagroda ta, w postaci listu gratulacyjnego została odebrana w warszawskiej Królikarni z rąk wiceministra MPiPS Pana Jarosława Dudy: za opracowanie programów wspierających kobiety osadzone w więzieniu, ukierunkowanych na kompleksowe rozwiązywanie ich problemów i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nasza organizacja była jedną z nielicznych organizacji Pożytku Publicznego w kraju, a jedyną na Mazowszu, która takie wyróżnienie otrzymała.

Ponadto w roku 2008 przygotowano kolejne programy edukacyjno-szkoleniowe, na które Fundacja zamierza się ubiegać o środki finansowe na ich realizację w 2009 roku. Są to projekty z zakresu:

?DAJ SZANSĘ SOBIE - DAJ SZANSĘ INNYM".

Lokalne ośrodki wsparcia jako alternatywna forma pomocy osobom potrzebującym poprzez rozwój i aktywizację zawodową kobiet bezrobotnych. W ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki - Priorytet 6: ?Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich" Poddziałanie: 6.2. ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie".

Według statystyk mazowieckie wyróżnia się najniższą w Polsce stopą bezrobocia. Ale wykazuje ono duże zróżnicowanie regionalne, silne centrum oraz znacznie słabsze peryferia. Przy dominacji kobiet wśród ogółu bezrobotnych zauważalny jest ich niski poziom aktywności zawodowej. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest niski poziom wykształcenia i kwalifikacji - zwłaszcza na wsi, brak motywacji w poszukiwaniu pracy oraz wiary w znalezienie zatrudnienia, szczególnie wśród kobiet zamieszkujących peryferyjne obszary Mazowsza. Odpowiadając na powyższe potrzeby projekt proponuje: aktywizację zawodową poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe 36 kobiet w 23 miesięcznym cyklu zajęć, połączoną z upowszechnieniem i promocją alternatywnych form zatrudnienia, które zwiększą szansę znalezienia pracy. Projekt jest zgodny z polityką równych szans.

Sytuacja kobiet na rynku pracy jest ciągle gorsza, projekt ma więc na celu wyrównanie szans kobiet na rynku pracy. Docelowo zakładamy uruchomienie działalności gospodarczych na zasadzie Lokalnych Ośrodków Wsparcia oferujących opiekę pielęgnacyjną dla ludzi chorych oraz pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów społecznych. Ostatecznie pomoc uzyskają nie tylko osoby bezrobotne, ale także osoby niepełnosprawne, odseparowane od życia poprzez swoje inwalidztwo lub chorobę.

Projekt przeszedł pozytywną weryfikacje formalną w chwili obecnej oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej. Koszt realizacji projektu i dofinansowania zamknie się kwotą: 1 464 561,00

"SZANSA NA POWRÓT"

Szkolenia i warsztaty zawodowe jako forma aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. W ramach dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt jest kontynuacja projektu realizowanego w roku 2008. Adresowany jest do kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w systemie zakładu półotwartego. Projektem zostaną objęte 24 kobiety w dwóch 6-miesięcznych edycjach, po 12 w edycji. Głównym zamierzeniem jest aktywizacja i preorientacja zawodowa skazanych, umożliwiająca im powrót do normalnego życia, bez uciekania się do poza prawnych metod zarobkowania. Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych to szansa na znalezienie pracy umożliwiającej utrzymanie siebie i rodziny. Służyć temu będą szkolenie zawodowe oraz praktyczne, a efektem nabyte kwalifikacje potwierdzone otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych w domach opieki lub w domach pacjenta. Zapotrzebowanie na świadczenie tego rodzaju usług jest ogromne a intensywne szkolenie umożliwi podjęcie zatrudnienia tuż po jego zakończeniu. Dodatkowym atutem będą warsztaty komputerowe, blok prawny połączony z zajęciami aktywnego poszukiwania pracy, które staną się narzędziem umożliwiającym profesjonalne penetrowanie rynku pracy po uzyskaniu wolności. Projekt odbuduje poczucie gotowości do podjęcia pracy i przywróci wiarę we własne możliwości i kompetencje. Kwota dofinansowania to: 526.071,00 zł.

Realizacja tak wielu projektów w roku 2008 i przewidywana realizacja kolejnych programów przedstawionych w sprawozdaniu możliwa jest dzięki poniesionym nakładom inwestycyjnym w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 - Ośrodku Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym.
W obiekcie tym Fundacja dysponuje przygotowanymi salami dydaktycznymi oraz zapleczem kuchennym wraz z salami konsumpcyjnymi.
Dzięki dofinansowaniu w ramach tzw. Funduszy Norweskich i programu ?Skazani nie Straceni" została w pełni urządzona i wyposażona sala komputerowa obliczona docelowa na 10 stanowisk, która po zakończeniu realizacji projektu została udostępniona w formie nieodpłatnej okolicznej młodzieży jako środowiskowa sala komputerowa.

Fundacja wspiera kobiety bezrobotne finansując im czynsz w spółdzielniach mieszkaniowych - pomocą tą objęte są 2 kobiety.
Fundacja udzieliła 4 zapomogi zwrotne jako doraźną pomoc finansową.
Na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy Fundacja obdarowała rodziny wielodzietne artykułami spożywczymi - wsparcia udzielono 22 rodzinom.
Dofinansowaniem objęci są podopieczni Fundacji. Jest to pomoc w postaci zakupu leków, badań specjalistycznych, pampersów, usług stomatologicznych - wsparciem objętych jest 35 osób.
Utrzymanie ośrodka możliwe jest dzięki wolontariuszom Fundacji. Koszty związane z pracą wolontariacką (nagrody, ubezpieczenia, koszty przejazdów wolontariuszy, ubrania robocze) pokrywane są z funduszy Fundacji ?Pomoc Potrzebującym".

Podsumowanie.

Fundacja ?Pomoc Potrzebującym" stara się nieść szeroką rozumianą pomoc, nie tylko doraźną, ale też długofalową. W swych poczynaniach kierujemy się zasadą - POMAGAJMY I UCZMY POMAGAĆ. Niepokoi nas nie tylko poziom życia ludzi starszych, postępujące ubożenie społeczeństwa, dotykające coraz szerszej grupy ludzi także czynnych zawodowo, ale również niepokojąco niski stan wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa dotyczący realiów ?bycia seniorem" w Polsce XXI wieku, zwłaszcza seniorem schorowanym, opuszczonym, niejednokrotnie cierpiącym, zarówno fizycznie jak psychicznie. Dlatego nasze działania przebiegają dwutorowo. Staramy się pomagać tym, którzy niewątpliwie tej pomocy potrzebują - nie tylko starszym, ale po prostu ludziom będącym w głębokiej potrzebie, ale również długofalowo - pracując z młodzieżą, ucząc nie tylko praktycznej opieki nad ludźmi starszymi, ale wskazując na rolę, jaką powinni spełniać ludzie starsi w naszym społeczeństwie.

Przedstawione przez nas sprawozdanie nie wyczerpuje naszych pomysłów na niesienie pomocy wszystkim tym - który jej oczekują. Staramy się w swej działalności elastycznie dostosowywać się do potrzeb naszych beneficjentów tak, aby w pełni wykorzystując swój potencjał zaoferować im najszerszą możliwą do zrealizowania formę wsparcia. Naszym zadaniem jest pobudzenie społecznej aktywności środowisk zagrożonych patologicznym czy też społecznym bezrobociem oraz poprawą bytu w sensie materialnym i społecznym jednostek oraz środowisk zagrożonych marginalizacją ze względu na postępujący proces ubóstwa. Wciąż udoskonalamy nasze działania i szukamy alternatywnych dróg pomocy wszystkim, którzy na taką pomoc oczekują. I chociaż w swej działalności głównie niesiemy pomoc ludziom starszym, staramy się, aby każdy, kto o taką pomoc się zgłosi, bez względu na wiek, po prostu ją uzyskał. Dlatego oprócz doskonalenia zawodowego dla ludzi bezrobotnych, organizujemy kursy dla młodzieży, mające na celu wyrównywanie szans w edukacji. Staramy się skupić wokół Fundacji organizacje i instytucje, które podobnie jak i my rozumieją ideę niesienia pomocy i edukacji w zakresie metod jej udzielania.

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

PROJEKT "WAŻNI" Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej kombatantów

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie