• ol_09_2018_18.jpg
 • 16.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • 6.jpg
 • 19.jpg
 • 4.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 4a.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 2a.jpg
 • 5.jpg
 • 15.jpg
 • 12.jpg
 • 10.jpg
 • 20.jpg
 • 17.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 21.jpg

PROJEKT: ?KLAMra? ? Klub Aktywno艣ci Mi臋dzypokoleniowej. ASOS 2013.

Email Drukuj PDF

KLAMra

"Klub Aktywno艣ci Mi臋dzypokoleniowej".

G艂ównym zadaniem projektu b臋dzie prze艂amywanie stereotypów w odbiorze osób starszych i tym samym budowanie wspólnoty aktywno艣ci mi臋dzypokoleniowej. Celem b臋dzie nie tylko powstanie Klubu KLAMra, ale pobudzenie aktywno艣ci osób starszych, prze艂amania monotonii ich pobytu w domu opieki, ale te偶 pobudzenia aktywno艣ci osób m艂odych i przygotowania ich do procesu sprawowania opieki nad osobami starszymi. Jednocze艣nie celem nadrz臋dnym b臋dzie wdro偶enie kolejnej grupy pokoleniowej w opiek臋 nad osobami starszymi, tak偶e po to, aby ich uczyni膰 odpowiedzialnymi za jako艣膰 偶ycia osób starszychzw艂aszcza w tej warstwie spo艂ecznej aktywno艣ci - edukacyjnej, obywatelskiej czy kulturalnej. To w艂a艣nie m艂odzi ze swoj膮 aktywno艣ci膮 mog膮 by膰 艂膮cznikiem osób starszych z nowoczesnym 艣wiatem zewn臋trznym.  Projekt poka偶e, 偶e „starsi nie s膮 straszni”, 偶e staro艣膰 mo偶na oswoi膰, 偶e stosunek do niej mo偶e si臋 sta膰 wyznacznikiem naszego humanizmu i cz艂owiecze艅stwanie tylko w sensie przygotowania i gotowo艣ci do wykonywania czynno艣ci s艂u偶ebnych wobec nich w przysz艂o艣ci, ale czerpania satysfakcji z samego faktu wspó艂obecno艣ci w procesie zaspokajania ich potrzeb wy偶szychprzynale偶no艣ci do wspólnoty, potrzeby bycia kochanym, potrzebnym, spe艂nionym. Chcemy prze艂ama膰 ten stereotyp.

Opieka nad osob膮 starsz膮 to nie tylko kwesta profesjonalnie wykonywanych czynno艣ci opieku艅czych, czyli to nie tylko „fizyka i technika” tej opieki, ale przede wszystkim budowanie aktywno艣ci osób starszychze wszelkimi tego konsekwencjami. Taka opieka zak艂ada czynny udzia艂 bliskich, ale w ca艂ej warstwie spo艂ecznejgdy problem godnej opieki w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków 偶ycia i zdrowia osób starszych gwarantuje np. dom opieki. Do ich zada艅 nale偶y jedynie, a mo偶e przede wszystkim utrzymanie sprawno艣ci i aktywno艣ci osób starszych w ca艂ej sferze duchowej i emocjonalnej. Projekt zak艂ada wdro偶enie dwóch grup w proces aktywnej opieki nad osobami starszymi, a jednocze艣nie budowanie poczucia wspólnoty i wspó艂pracy mi臋dzypokoleniowej sprzyjaj膮cej rozwojowi i aktywno艣ci osób starszych i dzieci. Wychodzi si臋 z mylnego za艂o偶enia, 偶e potrzeby tych grup s膮 kra艅cowo ró偶newi臋c zbudowanie wspólnoty dzia艂a艅 dosy膰 trudne. Problemem jest jednak nie potrzeba, ale cel jaki si臋 poka偶e tym osobom, to co mog膮 osi膮gn膮膰 dzi臋ki swojej obecno艣ci i aktywno艣ci. Tym celem mo偶e by膰 ch臋膰 pobudzenia swojej aktywno艣ci kulturalnej i spo艂ecznej i z jednej strony budowanie tej aktywno艣ci na bazie si艂 witalnych m艂odszej grupy (seniorzy), z drugiej budowanie aktywno艣ci na bazie wiedzy i do艣wiadczenia starszej grupy (m艂odzie偶) - co buduje efekt synergii. Potrzeba bycia aktywnym, potrzebnym, wa偶nym, docenionym i spe艂nionymrozumianym przez obie grupy ró偶nie co do definicji, ale wspólnie co do efektuwyznacza膰 mo偶e ramy dzia艂ania na rzecz aktywno艣ci mi臋dzypokoleniowej. Tak te偶 rozumiemy ide臋 aktywno艣ci mi臋dzy pokoleniowej, która wyznaczy ramy podj臋tych dzia艂a艅 w projekcie KLAMra: aktywno艣ci mi臋dzypokoleniowej jako klamry spinaj膮cej ró偶ne do艣wiadczenia, ró偶ne emocje, ró偶ne aktywno艣ci dwóch grup beneficjentów w jedn膮 ca艂o艣膰 w imi臋 wspólnego celuzwi臋kszenia uczestnictwa i zaanga偶owania spo艂ecznego osób starszych, tak偶e poprzez rozwój intelektualny i spo艂eczny osób m艂odych. Budowanie aktywnej to偶samo艣ci m艂odych ludzi w duchu empatii, zrozumienia i przyzwolenia na obecno艣膰 i aktywno艣膰 osób starszych w ich 偶yciu (skala mikro) i 偶yciu spo艂ecznym (skala makro).

Cele szczegó艂owe projektu to:

 • zaanga偶owanie adresatów we wspólne dzia艂ania integracyjne wykraczaj膮ce poza codzienn膮 aktywno艣膰 na rzecz sprawowania opieki bytowej,
 • umo偶liwienie adresatom wspólnego i aktywnego uczestnictwa w przedsi臋wzi臋ciach, na które dotychczas nie mieli czasu lub, których koszt móg艂 by膰 barier膮 ograniczaj膮c膮 dost臋p,
 • realizacja przedsi臋wzi臋膰, w taki sposób, aby zadania w mo偶liwie jak w najwi臋kszym stopniu wp艂ywa艂y na integracje mi臋dzypokoleniow膮 oraz aktywizacj臋 osób starszych,
 • umo偶liwienie adresatom skorzystania z przedsi臋wzi臋膰, których oferta jest na lokalnym rynku bardzo uboga.

 

Projekt trwa膰 b臋dzie 7 miesi臋cy.

Uczestniczy膰 w nim b臋dzie 75 beneficjentów = 30 seniorów, 25 opiekunów osób starszych, 20 dzieci.

Przewidujemy ró偶ne formy oddzia艂ywania – warsztaty, zaj臋cia ergoterapii, spotkania z mediatorem rodzinnym, szkolenia z zakresu opieki nad osob膮 starsz膮, spotkania z psychologiem dzieci臋cym, cykl spotka艅 integracyjnych dla 3 grup beneficjentów oraz spotkania z ciekawymi lud藕mi – kreatorów polityki spo艂ecznej wobec osób starszych.

Projekt jest odpowiedzi膮 na nasz膮 tez臋, i偶 budowanie nowoczesnego systemu opieki nad osob膮 zale偶nymi wymaga zaanga偶owania wszystkich osób w ramach danej spo艂eczno艣ci lokalnych. Trzeba pracowa膰 z otoczeniem osób starszych – opiekunami, rodzin膮, tak偶e dzie膰mi i budowa膰 od podstaw 艣wiadom膮 polityk臋 anga偶owania osób starszych w 偶ycie regionu. Poczynaj膮c od poprawiania ich sprawno艣ci fizycznej i intelektualnej, po anga偶owanie w sprawy wa偶ne dla otoczenia, tak偶e wtedy gdy otoczenie (bliscy, rodzina, przyjaciele, pe艂nomocnicy) staj膮 si臋 lub powinni si臋 sta膰 spo艂ecznymi rzecznikami osób starszych.

Chcemy odczarowa膰 „staro艣膰” udowadniaj膮c, 偶e starsi nie s膮 straszni i zbudowa膰 trwa艂y aktywny, o艣rodek rzecznictwa w obronie praw osób starszych w oparciu o spo艂eczno艣膰 lokaln膮 skupion膮 wokó艂 placówek opieku艅czych Fundacji.

 

Projekt zosta艂 zako艅czony w grudniu 2013 r. i zosta艂 pozytywnie rozliczony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej - Departmanet Senioralny.

W ramach przyj臋tej metodyki projektowej zrealizowano nast臋puj膮co liczb臋 godzin warsztatowych i szkoleniowych:  

• Integracja w ramach edukacji i budowania aktywno艣ci mi臋dzypokoleniowej (Klub Aktywno艣ci Mi臋dzypokoleniowej - KLAMra) (dzia艂ania I.1 - I.18 w projekcie)

Ogó艂em w ramach dzia艂ania „Integracja w ramach edukacji i budowania aktywno艣ci mi臋dzypokoleniowej (Klub Aktywno艣ci Mi臋dzypokoleniowej - KLAMra)” – zrealizowano: 498 godzin wsparcia (zaj臋cia warsztatowe, spotkania, ergoterapia) w projekcie (dla obu grup beneficjentów) – 286 godzin/beneficjenta. W ramach dzia艂ania zosta艂y zrealizowane poddzia艂ania wspomagaj膮ce – niezb臋dne dla zabezpieczenie w艂a艣ciwego przebiegu zadania.

• Budowanie wi臋zi spo艂ecznych - DZIECI臉CA AKADEMIA WOLONTARIATU (DAW) (dzia艂ania I.19 - I.36)

Ogó艂em w ramach dzia艂ania „Budowanie wi臋zi spo艂ecznych - DZIECI臉CA AKADEMIA WOLONTARIATU (DAW)” – w projekcie zrealizowano: 286 godzin wsparcia (zaj臋cia warsztatowe, spotkania, ergoterapia) w projekcie w tym: 192 godziny wsparcia w ró偶nych formach dla osób m艂odych, 30 godzin wsparcia dedykowanego rodzicom, 64 godziny wsparcia dedykowanego seniorom.

W ramach dzia艂ania zosta艂y zrealizowane poddzia艂ania wspomagaj膮ce – niezb臋dne dla zabezpieczenia w艂a艣ciwego przebiegu zadania.

Razem w ramach projektu beneficjenci otrzymali ogó艂em:

690 godzin wsparcia w tym:

478 godzin wsparcia dla osób m艂odych,

350 godzin wsparcia dla seniorów;

30 godzin wsparcia dla rodziców.

Wszystkie zaj臋cia by艂y prowadzone z interdyscyplinarnym z wykorzystaniem elementów kultury i sztuki – film, muzyka, zdj臋cia. Go艣膰mi specjalnymi zaj臋膰 byli m.in: Anna Be艣ka, Waldemar Prokop – przewodnicy warszawscy; Micha艂 Rybak – kustosz Muzeum Niepodleg艂o艣ci w Warszawie; Artur St臋plewski - reprezentuj膮cy projekt "eSenior - Warszawa przyjazna wiekowi" oraz Latarnik Polski Cyfrowej; chór „Starówka”; Dorota Zawadzka (Superniania), Dorota Sawicka – znana pisarka, Krzysztof Ciupi艅ski, Liza Soko艂owska – znani i cenieni arty艣ci scen operetkowych, Bartosz MAZUR – aktor, zespó艂 muzyczny "BENE".

 

Super Niania - Dorota ZAWADZKA na zaj臋ciach Super Niania - Dorota ZAWADZKA na zaj臋ciach
W trakcie zaj臋膰 z Dorot膮 Zawadzk膮. Gramy w gr臋 "Palce w pralce". W trakcie zaj臋膰 z Dorot膮 Zawadzk膮. Gramy w gr臋 "Palce w pralce".
Operetka z wizyt膮 w naszej plac贸wce. Operetka z wizyt膮 w naszej plac贸wce.
Na scenie - Krzysztof CIUP艃SKI - jeden z najlepszych polskich tenor贸w m艂odego pokolenia. Na scenie - Krzysztof CIUP艃SKI - jeden z najlepszych polskich tenor贸w m艂odego pokolenia.
Liza Weso艂owska - cudowny sopran w arii ze 艣miechem Liza Weso艂owska - cudowny sopran w arii ze 艣miechem
Duet - Liza Weso艂owska i Krzysztof Ciupi艅ski. Duet - Liza Weso艂owska i Krzysztof Ciupi艅ski.
Nasi seniorzy w ramach projektu wzi臋li udzia艂 w konkursie literackim i wygrali!!! Nasi seniorzy w ramach projektu wzi臋li udzia艂 w konkursie literackim i wygrali!!!
W ramach projektu seniorzy obejrzeli m.in. w kinie film "Wa艂臋sa". W ramach projektu seniorzy obejrzeli m.in. w kinie film "Wa艂臋sa".
Nasz膮 plac贸wk臋 odwiedzi艂a znana pisarka - Monika Sawicka. Podpisa艂a i podarowa艂a ksi膮偶ki dla naszej biblioteki. Nasz膮 plac贸wk臋 odwiedzi艂a znana pisarka - Monika Sawicka. Podpisa艂a i podarowa艂a ksi膮偶ki dla naszej biblioteki.
Zas艂uchane w opowie艣膰 Moniki Sawickiej o 偶yciu, tw贸rczo艣ci i mi艂o艣ci - nasze podopieczne Pani Janeczka i Pani Rozalia. Zas艂uchane w opowie艣膰 Moniki Sawickiej o 偶yciu, tw贸rczo艣ci i mi艂o艣ci - nasze podopieczne Pani Janeczka i Pani Rozalia.
W ramach projektu odwiedzi艂 nas zesp贸艂 BENE. W ramach projektu odwiedzi艂 nas zesp贸艂 BENE.
Bartosz Mazur (aktor) w ramach projektu "Muzeum D藕wi臋ku" odwiedzi艂 nasz膮 plac贸wk臋 Bartosz Mazur (aktor) w ramach projektu "Muzeum D藕wi臋ku" odwiedzi艂 nasz膮 plac贸wk臋
 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie